Hoe kunnen wij u helpen ‘mantelzorger’ te blijven?

Steeds vaker doen zorginstellingen een beroep op relaties van ‘hun’ bewoners. Hoewel het voor de hand ligt bezuinigingen op de zorg als argument hiervoor aan te voeren, hebben wij hiervoor belangrijker argumenten. En of u zich nu familielid noemt of vrijwilliger: u hebt een relatie met onze cliënt! Wij sluiten ons aan bij de gebruikelijke term; ‘mantelzorger’. In Alkcare hebben we ons met de cliëntenraden gebogen over de vraag hoe wij U kunnen helpen om uw familielid in de Oldeburgh of ’t Rekerheem zo goed mogelijk bij te staan. Zoals nu eenmaal onze stijl is, leidt dat bij ons niet tot een dikke notitie, maar gewoon tot 1 vel papier waarvan we de inhoud met u graag handen en voeten willen geven. Het geeft niet meer maar ook niet minder dan onze uitgangspunten. Wilt u reageren of hebt u hierover vragen; stelt u ze bij voorkeur via info@alkcare.nl

 

1 Stichting Alkcare wil de mantelzorger alle ruimte geven.

Het betrekken van mantelzorgers bij de zorg is een voorwaarde voor vraaggericht te werk gaan. Elk mens is min of meer ingebed in een sociale omgeving. Dit sociale netwerk is altijd van belang, ongeacht de wijze van wonen en de mate van hulpbehoevendheid. Stichting Alkcare probeert zoveel mogelijk gebruik te maken van of samen te werken met de mantelzorger.

 

2 Stichting Alkcare wil afspraken betreffende mantelzorg en e.v.t. wensen vastleggen in samenspraak met de mantelzorger en de cliënt.

Er wordt gebruik gemaakt van de kennis van de mantelzorger. De mantelzorger heeft hiertoe inspraak in de zorgverlening en het maken van het zorgleefplan. De mantelzorger is cruciaal in het verlenen van zorg, omdat zij een belangrijke continue factor in het leven van de cliënt is. De mantelzorger heeft ervaring met, en kennis van de persoonlijke behoeften van de cliënt en behartigt indien nodig de belangen van de cliënt. Op deze manier kan de mantelzorger bijdragen aan het bieden van zorg op maat aan het familielid.

 

3 Stichting Alkcare wil een open en transparante communicatie met de mantelzorger.

Er wordt gestreefd naar een bondgenootschap tussen professional en mantelzorger. Dat houdt in dat er zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de positie van de mantelzorger en met de wensen en behoeften van de cliënt. Individuele afstemming tussen professionals en de mantelzorger is hierin belangrijk. Een open communicatieve houding tussen alle partijen speelt een belangrijke rol. Dit is de basis van waaruit verwachtingen naar elkaar toe duidelijk gemaakt kunnen worden.

 

4 Stichting Alkcare wil u ondersteuning en of scholing bieden naar behoefte.

Bij het bieden van mantelzorg binnen een instelling heeft u ook te maken met andere cliënten. Om hier zo goed mogelijk mee om te kunnen gaan heeft u mogelijk behoefte aan ondersteuning of bijvoorbeeld in het geval van dementie een scholing op dit gebied. Mogelijk is er behoefte aan een koffie-uurtje op een steeds terugkerend moment waarin allerlei zaken kunnen worden besproken.

 

5 Stichting Alkcare vindt de mantelzorger van onschatbare waarde.

Het geven van mantelzorg binnen Stichting Alkcare willen wij u niet opleggen maar is erg wenselijk. De mantelzorg stopt namelijk niet bij een opname van uw familielid of kennis. Wij streven naar goede zorg voor de cliënt, waarbij de wensen van de cliënt en zijn/haar mantelzorger het uitgangspunt zijn.